MagdaM  s.r.o.      IČ: 09279555

Všeobecné obchodní podmínky INT.obchodu

Všeobecné obchodní podmínky :

 

 1.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ                                                                                                                                                                              1. Webové stránky v označení www.magdam.net  provozuje firma MagdaM s.r.o.  ID/IČ 09279555.

Platnost a závaznost je nejen pro vlastní internetový obchod zde u firem.webových stránkách, pokud není internet.obchod jinak a samostatně veden za firmu MagdaM s.r.o.   s propojením  firemní prodejny.

Web je součástí služeb a výrobně-obchodní činnosti firmy MagdaM s.r.o. , se sídlem Dr. E. Beneše 1020, 765 02 Otrokovice, CZ                            email:  obchod@magdam.netmagdam@magdam.net ;  nebo email z působení OSVČ machackovamagdalena@email.cz    (dále jen prodávající).


2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím -

1.) emailem s písemným zasláním objednávky,                                                                                                                                                2.) internetový obchod MagdaM s.r.o. (pokud je součástí webových stránek firmy)  možnost zaslání přímo přes email a tyto webstránky                    3.) způsobem písemného zaslání poštou – dopisem ;                                                                                                                                      4.)  pokud bude kupující nakupovat a sjednávat obchod i nákup přímo na prodejně, popř. na provozovně a v sídle firmy.        (dále jen kupující).        
3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží zadá a sjedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a řídí se danými aktuálními příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, ochraně GDPR aj. u nařízení státu , OZ.  Obchodní zásady sjednané za VO se řídí v případě rámcové dohody smlouvami s dodatečným upřesněním náležitostí, které nenarušují tyto zásady zde uvedné při zaslání objednávky.
4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy příslušným zákonem občanského zákoníku, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se řídí veškerý takto sjednaný internet.obchod danými podmínkami všeob. za internetové obchody ( v ČR prováděnými) kdy je  kupující  spotřebitelem a má tak možnost uplatnit za určitých podmínek (NESMÍ se zboží poškodit apod.) právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku všeobec.obchodních podmínek a standrardů INTERN.OBCHODů legislativně podporované ( rozumí se vrátit zboží, sjednat možnou výměnu za určitých podmínek a stejných druhů i cenových rozsahů z obsahů zboží-balíčku, vrátit zboží celé s odesláním zpět do dané doby14dní apod. (nepočítají se zde náklady balné apod., poškozený nesmí být obal-sáček tj. zde v působnosti- nerozbaléné zboží, kdy žádá uživatel/klient zpět finanční kompenzaci.)
5. Kupující odesláním zadává závaznou objednávku a stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit.  Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží  včetně případných expedičních a dopravních nákladů i služeb jako je dobírka aj., a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. 
6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.09. 2021.  Jejich změny a úpravy u obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné. V případě, že je obchodní kontrakt pro dlouhodobé dodávky již nastaven  a má své smluvní specifika, je objednávka evidování na základně zpětného potvrzení i s potvrzením kusů a množství u druhů vč. dohodnutých dodacích podmínek.   Evidence objednávek je možná přes tyto webové stránky a email navedený na Websnadno pro tuto firmu zřízený  (nebo je-li zaveden jinak a zasílá se přes prodejní - INT. E-SHOP zřízený spolu s provozovnou a prodejnou  MO),Zaslat řádnou objdednávku umožní  email adresa- firemní, což je právoplatně podáno i přijato a týká se i taková objednávka všeobecných ustanovení, které sjednocují rovnoprávnost objednávek maloobchodu na tomto webu. Pozn.: Pro velkoobchod jsou v jiném režimu i u přijetí u řádné evidence a smluvních předem sjednaných obchodních podmínke pro veškerý obchodní styk a návaznosti zadávání obj.  s následným vydodáním a fakturací jednotl. případů jak objednávek i zakázek nestandardních, dle úprav a přání klienta a tím i předem řádně sjednaných podmínek. (pokud nebude zaveden přihlašovací systém zde na web stránkách firmy pro velkoodběratele po registraci.)

7. Poskytovatel-dodavatel přebírá odpovědnost za správnost a/nebo úplnost zpracování dokumentu. Je odpovědností uživatele-klienta zkontrolovat soubor dokumentu vytvořený během zpracování. Použití dokumentů vytvořených v souvislosti se zpracováním dokumentů (generovaných souborů) je na vlastním uvážení uživatele-klienta objednavatele, aby kontroloval, vyjasnil riziko. Zboží je rezervováno obvykle 1/2 den 12hodin v možnostech na přijetí zpětně po objednání u storna, pokud není dohodnuto písemně jinak. Následující den bude zboží odesláno k vám servisní (zvolenou) dopravou.

8.  Obsah i produkty vč služeb- možnost stažení návodů aj. obrazové dokumentace zboží z dostupnosti na webových stránkách jsou chráněny povětšinou u produktů a výrobků autorským právem a / nebo zákonem o ochranných známkách, nebo jinými ochrannými právy ve prospěch poskytovatele nebo třetích stran.

Je zakázáno kopírování, napodobování a plagiátorství. Vyjímku tvoří smluvně ošetřené Licenční prodeje (nebo franšízové)

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
   
  1. V souladu s těmito obchodními podmínkami při uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit dle dohody zboží uhradit – a) předem popř.  b) na dobírku s platbou při převzetí, anebo c) fakturačně s dodacím listem hradit smluvenou / danou kupní cenu   v CZK (pokud není zakázka a obj. směřována do jiného státu než ČR  To znamená - předmětem koupě u objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových firemních  stránkách  MagdaM s.r.o  - jako standardní zboží, vyjma zakázkového s jinou dodací lhůtou.
  2. Prodávající zodpovídá za údaje na firemním webu i za uvedené zboží (ceny, slevy, obch. podmínky, doprava-způsob dodání, zp. platby, balení, aj.),  které odpovídá jeho skutečné nabídce s doplňováním aktuálních info dat vč. stavu zásob zboží a to pro případ krátkodobého výpadku některého artiklu ze sortimentu. Klientovi jak MO/VO se objednávka potvrdí obratem, při nedostatku vykrytí musí při zakázce být ihned zasláno obeznámí o nedostatečném stavu výš množství písemně emailem, (dle dohody je přípustná sms firemním mobilním telefonem pro rychlost domluvy u klientů dlouhodobých a smluvních se zpět. souhlasným potvrzením).                                                                      Všeobecně se má za standard, že se rozjednaná zakázka při ne plném vykrytí  u klientů smluvních, kterým je dodáváno zboží za účelem distribuce a jejího dalšího prodeje (VO/MO+E-Shop) u našeho zboží se ihned konzultuje a informuje bez prodlení a doplňuje daty, kdy je zbytek scházejícího zboží ze  sortimentu k dodání, pokud je množství dodávky jen asi poloviční. Jinak se má za to, že klient a zadavatel zadá nově další ucelenou a navýšenou novou objednávku. U zákazníků a objednavatelů (jak firem i vyz. osob), kteří nejsou prodejci se vydodá zboží z obj. množství jen ve výši v ks a sadách a s vydodáním je zakázka vyfakturována a také  splněna a považována za ukončenou ( u momentálního výprodeje skladových zásob.)  Smluvní klient VO/MO se řeší individuálně s potvrzením obj. a s údaji dat o dodání zb., /pokud není jinak dohodnuto smluvně/ je sjednáno náhradní plnění a způsob dodání u mimořádného výpadku,  aby se okamžitě doskladnilo zboží k doplnění zbytku objednávky, nebo zakázky klienta do jeho prodejen, vč.  E-shopu a nenarušila se kontinuita.                                        Pokud  něco ze sortimentu zboží MagdaM s.r.o. zaniklo a nebylo aktuálně upraveno na webu u ozn. jako zboží ze sortimentu prodávajícího, které se již nebude prodávat - je prodávající povinen jakkoliv tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak, nebo takové situace řeší např. rámcová smlouva o dodávkách, sml.-komisní prodej aj.
  3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím z Internetových stránek je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky, doručené řádně a včas kupujícímu,( smluvním klientům za daných předem sjednaných podmínek. Vyjímku u doby dodání tvoří zakázkové objednávky, kdy zboží není standardem skladu a je i specifické po úpravách apod.
  4. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy (objednávky) není předvedení zboží, zápočet hodnoty zboží,  instalace, sestavení, nebo montáž dodávaného zboží, pokud tomu nebude ve smluvním ujednání, u VO výslovně v zadání vyspecifikované, vyjma promoakcí, anebo doprovodných reklam, filmové dokumentace na sestavení – např. skládanek,  puzzlí aj. složitějšího zboží  vyžadující takové doprovodné návody.
  5. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu (MagdaM s.r.o.)  jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita, životnost, dob záruky a ostatní zde uvedené důležité i doprovodné údaje a informace vycházejí z údajů výrobce a dodavatele zboží  (MagdaM s.r.o.). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných dat na webu od výrobce, dodavatele a distributora, popř. i jiných smluvních subjektů (Licencí, nebo franšízových smluv a dodávek)  a průběžně jsou kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny.  Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o nich dozví a tyto obdrží, což vznikne ne vlastní produkce.

3.           OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ ,  CENA A  PODMÍNKY ,  MÍSTO PLNĚNÍ

1.  Každá objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího (fyz. osoby, nebo firmy a společnosti) adresné dodavatelské – kam se zboží dodá vč. sídla firmy- objednavatele pokud je pro dodání faktury jiné , ostatní firemní a obchodní důležitá infa jako  IČ-ID,  plátcovství DPH a přidělení DIČ, emailové i telefonické spojení, datovou schránku pokud ji objednavatel vlastní, i jiné kontaktní údaje jmenovité za kupujícího a odd. objednavatele i osob pověřených k těmto úkonům, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží (údaje poskytuje web a internetový E-shop dodavatele s uvedením zboží v číselném ozn. Art. , vč. značení čárových kódů ) váhy , způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží, splatnost FA, také info na dobu záruky a podmínky uschovávání jednotlivého zboží k ochraně, zejména pokud je v možnosti u smluv. zákazníků působnost v režimu u spec. ozn. komisní prodej a zde se nastavují a mění obvyklé smluvní podmínky individuálně u jednotlivých odběratelů za daných specifických  podmínek.
2. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží  způsoby uvedenými v čl. 1. Všeobecná ustanovení. Všeobecně platí na tisky grafik /nestřihaných, neseskládaných předloh nauky/  bez polepů such. zipů 24měs. záruka,  u ostatního s osazenými

Lepícími zajišťovacími prvky  samolepek, nebo i suchých zipů je standardem ZÁRUČNÍ DOBA 12 měsíců.   Tisky i lepící prvky oválků aj. tvarů suchého zipu nesmí být trvale vystaveny UV záření a vysokým teplotám, včetně ponechání dlouhodobého trvání na přímém slunci. PP plast a jejich výseky mají drážkování pro ohyby a seskládání do tvaru – tyto jsou výrobně stejné hloubky a bez polepů such. zipů je také doba záruky 24 měs.  U tisků naukových grafik není záruka při již vystřižení, anebo u špatného narýhování jako uznatelná závada, kdy již bylo do výrobku zasaženo.   Jednotlivé vrácené kusy reklamací budou podrobně zkoumány a i jednotlivě řešeny dle běžných zbyklostí.
Nejčastěji prostřednictvím webových stránek internetového obchodu na Websnadno za firmu www.magdam.net , a to jako nepřihlášený zákazník,  nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.
Nepřijímá se z bezpečnostních důvodů ochrany dat i případné reklamace množství – zadávání  telefonické obj., i když jsou telefony uvedeny na webstránkách pro běžný kontakt hovorový :

Mobilní č. tel.:  +420  603235484 ( nebo +420 731951202) , v pracovní dny od 7:30 do 16:00.


3. Seznam zboží tvoří a je vnímán jako návrh ucelené kupní smlouvy (dále tímto tvoří nabídkový aktuální katalog). Katalog obsahuje prodejní ceny, zvlášť je složka dopravného-poštovného, popř. balného, celní aj. doložky. V ceně zboží není publikovaného na webu započítáno poštovné a balné kvůli kusovosti individuální objednávky. VO musí dodržovat většinou balení dané pro VO udávané v kartonech. Není možné doobjednávat k již sjednané zakázce a objednávce dodatky u klientů jednorázových - nesmluvních.

 Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v katalogu bez předchozího upozornění, m ě n i t  ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách k vydodání  nesmluvních klientech není možné,  dopravné-poštovné tvoří dílčí položku každé dodávky ) dle váhy i velikosti balení dodávky od množství až po cenu fakturace, která obsahuje poplatek za poštovné nebo dopravné za dodací službu, pojištění zásilky. Poplatky za balení zboží a manipulaci se neúčtují, pokud to není specifická zakázková objednávka, nebo dílčí dodávka nad nějakou určenou vyšší fa. cenu, kde se klientu tato nepočítá a má dodání zdarma. Podobné to může nastat u sjednané rámcové sml., anebo spec. formy jiné obchodní (komisní prodej apod.).                                                                                                                                                              Zahraniční objednávky si stojí obvykle jako specifická smluvní záležitost a dodavatel si vymezuje právo měnit ceny zboží vč. i dopravného, celního odbavení aj. zahrnuté služby od dodávky v cenách sjednaných , popř. přizpůsobených dle aktuální výše měny a jejich pohybů v čase přijetí objednávky pokud se nemění v čase odesílání, kdy je možné u výkyvu po přepočtu měny u více jak nárůstu o 3% požadovat jednotnou měnu platbu v CZK, navýšit tím cenu kvůli svět. nárůstu měny po přepočtu ze standardně uváděných webových i sjednaných cen,  aby s jistotou zahrnuly veškerá nastavení i poplatky za zasílané zboží a jeho hodnotu, popř. dofakturovat ihned rozdíl, který mohl vzniknout v neprospěch zasílané ucelené dodávky. MÍSTO PLNĚNÍ
 
4.  Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad, uvedená adrese i za sídlo firmy prodávajícího na adrese, vč. provozovny prodávajícího, tj. místo kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím, pokud nebude odesíláno poštou a její nejbližší pobočkou na dané adrese uváděné od dodavatele.
5.
 Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání u převzetí při osobním odběru - přímo u dodavatele, nebo prostřednictvím jeho  dodavatelské vlastní služby- dovozu zboží,  nebo jeho předáním dopravnímu středisku a jednotlivému dopravci, na poště, pokud nejde zboží letecky ( do států EU, GB, SCH aj. dle požadavku objednavatele)                                                                                                                                        3.  Nebezpečí škody na zboží dodávaném kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru na prodejně/provozovně, pobočce i v sídlu firmy dodavatele, nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci, odevzdání na poště apod.
6.  Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
 

4.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, STORNA OBJ.,  REKLAMACE

1.  Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a i vrátit zboží  uzavřené prostřednictvím jednotlivé individuální obj. internetového obchodu z webstránek firmy MagdaM s.r.o. u jednotlivé zadané objednávky  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Storno již zadané obj. lze učinit  mimořádně ve lhůtě – tzn. nejlépe v ochranném režimu prvních hodin ihned po rezervaci kusů množství i druhu zboží, což znamená než je zabaleno k dovozu. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu nekalosoutěžního jednání, u poškození způsobenou svojí nedbalosti, a ztrát kusů a nedodání celku sady, ale i v záměru bezplatného zapůjčení zboží. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje své právo škodu u zboží vráceného vyčíslit a vyfakturovat s vymáhat jej v plné výši vč. vícenákladů po odběrateli – zadavateli objednávky.    Právo odstoupit nemá kupující v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání specificky a odlišuje se od standardu vzhledem i cenou (např. hmatové tyflo provedení), nebo pro jeho osobu u fyz.os.                                    

2.  V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace u zboží vydodané v ČR) v původním neporušeném obalu jako obyčejný, nebo obchodní balík popř. osobně dodat na adresu provozovny podávajícího. Není přijatelné a nebude převzat zpětně od klienta vrácené zboží - balík zaslaný na dobírku, takto zaslaná zásilka nebude akceptována, je proti veškerým obch. pravidlům,  prodávajícím nebude ani převzata. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání v originál obalu. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i orig. FA - dokladu o jeho koupi jako ochrana proti zneužití. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení a po předání prodávajícímu. 
3.
 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, FA, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu např. z dobírky.
4.
 Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy ihned poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal- po zjištění neodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od jeho faktického převzetí u obchodní transakce Internetového obchodu. Ostatní smluvní dodávky neinternetového prodeje se řídí OZ a běžným standardem obchodních zvyklostí, určených i smluvně.
5.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu, za předpokladu splnění podmínek v bodě 4. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.
6.  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 14 (čtrnácti) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 14 (čtrnácti) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít, anebo není uhrazeno včas v souladu s nepřípustnou dohodou třetí str. o uskladněním a záměrným pozdržení převzetí.
7.  Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na vyskladnění a doručení zboží kupujícímu - balné v plné výši Kč a i dopravné v plné výši Kč, popř. jiné doprovodné vícenáklady u doprovodného nezbytného vyřízení zak., obzvláště mimo ČR do třeba pobočných závodů firem na SK, což je často vedeno, zde si vyhrazuje právo smluvního ujednání předem, aby  se předešlo zbytečným nedorozuměním a újmě vznikající prodejci).
8.  Projeví-li kupující vůli o znovu doručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné (aj. pokud jsou nezbytně nutné pro zajištění a odeslání dodávky obj. zboží)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a FAKTURAČNÍ ÚDAJE

1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.
 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
3.
 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná ČOI - Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího (povětšinou vše v písemné formě uvědomění) pro vyřešení vzniklé situace.                                                    Fakturační údaje (totožné jak jsou uváděné pro kontakt i obchodní činnost firmy MagdaM s.r.o. :                  

MagdaM  s.r.o. ,  Dr. E. Beneše 1020 ,  765 02 Otrokovice, ČR
IČ:  09279555    (Zápis v OR KS Brno,  Spis. Zn.: C 118213 ) firma zapsána 24.06.2020
DIČ:  zatím nebyl sjednán    (Výpis z registru plátců DPH - systém MFČR
)
firma MagdaM s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku jako právnická osoba.
Číslo účtu: 103526806/2250 -  banka CREDITAS, pob. Zlín                                                                                                                                Datová schránka :  peebfs9 
tel. kontakty: +420 603235484 ;  ( +420 731951202 )                                                                                                     
Veškerou korespondenci zasílejte na adresu sídla firmy Dr.E.Beneše 1020, 765 02  Otrokovice                                                          

Email :  obchod@magdam.net;  magdam@magdam.net ;   (z působení OSVČ: machackovamagdalena@email.cz)

Každá objednávka je závazná, viz. Občanský zákoník § 1759, zákon č. 89/2012 Sb, a řídí se tak i těmito našimi obchodními podmínkami, které uvádíme veřejně na webu a firemních stránkách internetového obchodu.

Pokud řádně objednané Nevystornované zboží  (již zabalené a plně vybavené) nebude zákazníkem v čase tomu daném é vyzvednuto, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů i vícenákladů za odeslání zboží a manipulační poplatek, případné vícenáklady ostatní – skladné apod. u třetích stran a je považována jako(tzv. smluvní pokuta, vyčíslená nejméně ve výši prokazatelných vzniklých zbytečných nákladů balné/poštovné a dopravné, skladné, celní aj. popl.,ostatní doprovodné vč. mzdových nákladů zbytečně vynaložených, uvedených jako smluvní pokuta v CZK - Kč.

 Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a to včetně smluvní pokuty v této výši, vzniklé vaší nepozorností, anebo úmyslem nepřevzít řádně objednanou a vychystanou objednávku i dopravenou  zakázku z webového internetového obchodu. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budeme nuceni pak postoupit specializované společnosti k vymáhání těchto obchodních vzniklých situací vedených jako oprávněné, včetně všech nákladů s tímto spojené u případné nutností vést soudní spor u vymáhání nákladů po zadání třetí straně.

Věříme, že z výše uvedeného a po zadání závazné objednávky, tato bude námi vždy řádně vydodána k plné spokojenosti klientů a naše produkce zajímavého zboží bude tak značně oblíbenou také u vašich stávajících i potencionál. klientů a odběratelů -kupujících, nebo přesně splní to, co od produktů zboží bylo očekáváno. Děkujeme za vaši důvěru.

 

 

 

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR.

Nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/6798 se datuje s platností od 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním os. údajů a jejich plné ochraně.

Firma MagdaM s.r.o. tato nařízení održuje a vše z tohoto respektuje.

S jednotlivou zakázkou u objednávky /objednávek  je takto dán v předpokladu u i souhlas zadavatelů za GDPR a jejich ochranu, respektujeme ochranu dat každého klienta.

Odkaz plného znění Vyhlášky-naízení :    Kompletní znění GDPR česky a anglicky | GDPR.cz